Rietje Veltkamp

VOORBEELD VERKOOPOVEREENKOMST VOOR KUNSTWERKEN

Wanneer er een kunstvoorwerp verkocht wordt gelden er voorwaarden in de vorm van een verkoopovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd wat er precies is overeengekomen. Wanneer een partij zijn afspraak niet nakomt, kan aan dit contract rechten ontleend worden.

Naam kunstenaar
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Email

Naam koper
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Email

BETALING

1. De betaling van de koopsom door de koper aan de kunstenaar verloopt contant op rekening / in termijnen per automatische overboeking*.
Bij betaling in termijnen geldt:
Aanbetaling van € ……… 10% contant bij ondertekening van deze overeenkomst.
Restant in termijnen van elk €……… na levering op genoemd adres.
De termijnbedragen dienen maandelijks te worden voldaan voor de 15e van elke maand per automatische overboeking op rekeningnr. t.n.v. ………………………. te …..……………………………..

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente en/of worden eventuele in- en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de koper gebracht.

BEHEER EN GARANTIE

1. De koper zal als een goed huisvader voor het kunstwerk zorgdragen.

2. De kunstenaar geeft de volgende richtlijnen voor de juiste behandeling en bescherming van het werk: beschermen tegen direct zonlicht, niet boven een warmtebron of in een vochtige ruimte plaatsen.

3. De kunstenaar stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan het werk dat ontstaat n.a.v. een onjuiste behandeling van het kunstwerk.

4. De kunstenaar stelt zich op verzoek van de koper beschikbaar voor (advies over) restauratie- en herstelwerkzaamheden op basis van een redelijke vergoeding.

5. De kunstenaar is aansprakelijk voor constructiefouten en/of verborgen gebreken die optreden binnen 1 jaar na levering van het kunstvoorwerp/de kunstvoorwerpen, onder de voorwaarde dat de koper na ontdekking van dit gebrek, dit zo spoedig mogelijk meldt bij de kunstenaar. In overleg tussen kunstenaar en koper zal naar een redelijke oplossing worden gezocht, waarbij de lasten voor rekening van de kunstenaar zijn.

6. Wanneer herstel van de schade als bedoeld in artikel 5.5 niet mogelijk is, zal de kunstenaar de koper een vergoeding betalen die ten hoogste de oorspronkelijke verkoopprijs (incl.eventuele kortingen) bedraagt.

7. Na 1 jaar na levering van het kunstvoorwerp/de kunstvoorwerpen vervalt de aansprakelijkheid van de kunstenaar.

AUTEURSRECHT

1. De kunstenaar behoudt ook na verkoop het volledige auteursrecht op het werk.

2. Indien de koper het werk openbaar wenst te maken, wil verveelvoudigen en/of exploiteren behoeft de koper hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kunstenaar, die deze toestemming kan weigeren of hieraan voorwaarden kan verbinden.

3. De koper kan het kunstwerk wel reproduceren en/of fotografische afbeeldingen (laten) maken voor administratieve en/of verzekeringstechnische doeleinden of voor doeleinden die volgens de Auteurswet, zonder toestemming van de kunstenaar, geoorloofd zijn.

BRUIKLEEN

1. Wanneer de kunstenaar het kunstwerk in bruikleen wenst te ontvangen t.b.v. een belangrijke (oeuvre-) expositie zal de koper dit verzoek in redelijkheid overwegen en hieraan, mits hij/zij overtuigd is van het belang van de expositie/ manifestatie medewerking verlenen.

2. De kunstenaar dient voor het verkrijgen van bruikleen een schriftelijk verzoek in te dienen bij de koper tenminste drie maanden voorafgaand aan de bruikleenperiode.

3. De koper kan aan het bruikleen voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld wijze van verzekering, naamsvermelding, transport en bescherming.

4. De kunstenaar kan niet van de koper eisen dat restauratie- of herstelwerkzaamheden op
kosten van de koper moeten plaatsvinden, uitsluitend i.v.m. het verzoek om bruikleen.

OVERIGE BEPALINGEN

1. Correspondentie tussen kunstenaar en koper wordt gericht aan het laatste adres dat de kunstenaar aan de koper en vice versa heeft kenbaar gemaakt.

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

3. In voorkomend geval worden onder het begrip kunstenaar tevens diens erfgenamen en rechtverkrijgenden begrepen.

4. Bijlagen bij deze overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst; het aantal bijlagen bij deze overeenkomst bedraagt ………..

Aldus in tweevoud overeengekomen en ondertekend:

Kunstenaar
Plaats
Datum
Handtekening

Koper
Plaats
Datum
Handtekening

Contract en bijlage(n) dienen in tweevoud door beide partijen ondertekend te worden.
Elk der partijen dient een volledig getekend exemplaar te hebben.

* Doorhalen wat niet van toepassing is